Spring i benen

Förskolan för kroppen och knoppen!

 Förskolans Värdegrund och Uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för det livslånga lärandet inom svensk utbildning.

(Lpfö-98 reviderad 2019)

Vi ger barnen möjlighet att känna tilltro till sin egen förmåga

och stödjer dem till att fatta egna beslut utifrån sina förutsättningar.

Förskolan är en demokratisk verksamhet som innebär att alla har samma värde

och rätt till respekt oavsett bakgrund, kön eller kultur.

Vi motverkar varje form av kränkande beteende.

Vi uppmuntrar och stimulerar leken, eftersom det är barns naturliga sätt att lära.

En viktig förutsättning för att detta ska kunna genomföras är att alla vi vuxna

som omger barnet är goda förebilder.

 

 

 

Spring i benen

Förskolan för kroppen och knoppen!

Verksamhetsplan

2019

 

Verksamhetsbeskrivning

 

Förskolan Spring i benen finns i Nynäshamnskommuns tätort.

Förskolan har plats för 54barn som indelas i mindre grupper baserat på barnens behov. I dagsläget är det 50 barn inskrivna.

Öppethållande mellan kl. 06.30-17.30

Förskolan ligger på plan 2 i en privatägd fastighet. Förskolan har smindre egen inhägnad gård. Där finns 3 små sandlådor och ett lekhus. Det är gångavstånd till skogsområden, bibliotek och lekparker.

 

 

 

 

 

Geografiskt upptagningsområde

 

Spring i benens upptagningsområde är hela Nynäshamns kommun.

 

 

 

Lagar och förordningar

 

Skollag 2010:800

Läroplan för förskolan reviderad juli 2019

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande särbehandling

 

 

 

 

Styrdokument

 

Lpfö 98 rev 2019

Verksamhetsplan

Årsplan

Likabehandlingsplan

Plan för barnsäkerhet

Kris och Katastrofplan

 

 

Verksamhetsidé

 

En allsidig verksamhet bedrivs och som grund används den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö-98 och de aktuella styrdokument som finns.

Vi arbetar utifrån en gemensam pedagogisk linje med en helhetssyn från 1-5 år.

 

Lek, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för att verksamheten ska vara varierande i alla sammanhang.

Genom dokumentation, reflektion och utvärdering har pedagogerna ett grepp om vilka insatser som behöver prioriteras och i vilka situationer barn lär och mår bra i.

 

Det pedagogiska upplägget och metoderna varierar från barngrupp till barngrupp och från år till år.

Varje arbetslag gör vid höstterminens start en arbetsplan för kommande verksamhetsår för sin barngrupp. Planerna utgår från förskolans läroplan och aktuella styrdokument. Pedagogerna använder olika metoder för att uppnå de fastställda målen.

 

Arbetslagen gör i början av verksamhetsåret en grovplanering för arbetet med barngruppen.

 

 

Pedagogisk årsplan

 

Förskolans pedagoger har arbetat fram en pedagogisk årsplan som är ett gemensamt dokument där alla vet vad som ska göras och när.

Syftet med den pedagogiska årsplanen är att uppnå delaktighet, struktur och glädje för barn, föräldrar och pedagoger.

Årsplanen hjälper oss att möta förskolans uppdrag genom en tydlig organisation i vilken alla pedagoger är delaktiga.

 

 

 

Nya eller förändrade riktlinjer

 

 

 

 

 

Planerade strukturell uppbyggnad av verksamheten

 

Under 2019/2020 ska förskolan arbeta med att förtydliga målen i läroplanen, vilka är språk/kommunikation, matematik, lek, skapande, naturvetenskap/teknik, helhet och allsidighet

 

Från den pedagogiska årsplanen ska förskolorna arbeta fram en verksamhetspärm som ska resultera i en likvärdighet i kvalitetsarbetet, samt en metod för utvärdering, uppföljning och analys.

 

Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse

 

Barn

Eftersom förskolan har lediga platser och många småbarn står i kö till en förskoleplats leder det till en lägre genomsnittsålder i barngruppen.

Inskolning av nya barn sker hela året men fortfarande med den största tyngdpunkten är under terminsstarterna.

 

Personal

Personalen är i blandade i åldrar från ca 20 år till 50 år.

Förskolan skall ha en hög andel högskoleutbildade pedagoger. Arbetslaget består av förskollärare, pedagoger och barnskötare.

Alla ordinarie medarbetare som så önskar har en heltidsbefattning.

 

Lokaler

Den inre miljön är bra med stora, ljusa och väl underhållna lokaler.

Förskolorna har en privat hyresvärd. Förskolorna ligger inom promenadavstånd till parker, natur och andra evenemang.

Teknisk utrustning som datorer, digitalkameror, scanner, videokameror, projektorer med bärbara datorer och OH- apparater finns på förskolorna.

Genom Facebook får föräldrarna inblick och information i realtid.

 

 

Utvecklingsstrategier

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vår verksamhet genom egna utvärderingar, samtal och

reflektioner kring vårt förhållningssätt och våra utvecklingsmål. Vi har pedagogiska samtal på våra

möten där pedagogerna kan ta upp frågeställningar som de behöver stöd och hjälp med.

Vi fortbildar varandra genom detta och genom att samtala kring litteratur vi läser gemensamt mm. Fortbildning och handledning köper vi också in, både gemensamma och separata föreläsningar som var och en väljer utifrån det egna intresset.

 

 

 

 

Verksamhetens åtagande                                                   Läroplansmål - Normer och värden                                                                                                                   

Mål:

Barn och unga, flickor och pojkar, måste få vara trygga och fria från kränkande behandling. Förskolan ska erbjuda en trygg omsorg.

Jämställdhetsarbetet utvecklas så att traditionella könsmönster i högre grad motverkas.

 Förskolan har en likabehandlingsplan för att uppmärksamma och hantera kränkande behandling bland barn och pedagoger.

 

- Under läsåret ska förskolan uppmärksamma några av de olika kulturers högtider som finns representerade i barngruppen.

 

Processen

Inventera vilka kulturer som finns representerade i barngruppen.

Samla information från personal med annan kulturell bakgrund, vårdnadshavare, webben och litteratur.

Förskolan har ett ex. av ”Multireligiösa Almanackan, Sveriges viktigaste högtidsdagar inom sex

världsreligioner”. I almanackan får vi veta när helgdagar infaller och varför de firas. De barn som själva vill berätta uppmuntras att göra det.

Vi har samlingar där vi berättar och förklarar för barnen om aktuell högtid.

Barnen på förskolan får löpande information och vägledning i leken, under samlingarna och övriga aktiviteter, angående diverse ”olikheter”.

Detta ger barnen en djupare förståelse och öppnar deras ögon för alla positiva sidor med de s.k. olikheterna och främjar deras känsla för likavärde, jämställdhet och empati.

 

Vi arbetar med boken ”På genusäventyr” av Eva Helén och Magdalena T Granholm. Utvecklingsledarna planerar frågeställningar.

Avdelningarna använder och utvecklar bl.a. Alfons Åberg som är ett visuellt material i hur man är en bra kompis och respekterar andra individer.

På förskolan arbetar hela arbetsgruppen hur vi stegvis utvecklar bl.a. Alfons för barnen från ett år till sex år.

Personalen bemöter barnen efter individens ålder, behov och intressen.

Alla barn har samma möjligheter att göra sin röst hörd oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck eller ålder.

Vi dokumenterar arbetet i arbetsgruppen.

Avdelningen följer upp och dokumenterar skriftligt.

För att påvisa vårt resultat uppmärksammar vi hur barnen bemöter varandra.

Avstämning görs på personalmöten och i slutet av vårterminen 2020.

 

 

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

För att påvisa resultatet samtalar vi med barnen, och låter dem delvis delta i utvärderingen.

Vad vi har gjort, barnens intresse, mottagandet i barngruppen och anledningar till detta, samt hur det enskilda barnet upplever firandet är punkter som tas upp i bedömningen.

Har vi som personal fått ökad kunskap/förståelse för de olika högtider vi uppmärksammat?

I likabehandlingsplanen ingår intervjuer med barnen om trygghet på förskolan som vi sammanställer och analyserar.

Alla vårdnadshavare får varje läsår möjlighet att svara på en enkät som innehåller frågeställningar kring barns trygghet.

Arbetsgruppen sammanställer svaren så resultatet kan avläsas och analyseras.

Diskussionerna angående värdegrundsfrågan fortsätter i arbetslagen och på arbetsplatsträffarna

Avstämning och reflektion gör vi genom att lyfta ämnet på arbetsplatsträffar och i trygghetsgruppen.

 

 

Förskolan ansvarar för att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.

 

 

 

 

Läroplansmål - Utveckling och lärande

Mål:

Det livslånga lärandet börjar i förskolan. Förskolan ska präglas av pedagogisk kvalitet, kreativitet och trygghet.

Förskolan ska i sin kvalitetsredovisning följa upp och utvärdera sina insatser för flerspråkiga barn/elever.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten.

Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

- Vid höstterminens slut ska barnen ha fått möjlighet att prova på enkla vardagliga experiment.

- Vid vårterminens slut ska barnen ha fått möjlighet att skapa en egen teknikkonstruktion.

 

Processen

Vi använder Berta Drakes experiment och har ett litet kemilabb för att väcka barnens intresse och nyfikenhet för kemi och fysik.

Vi använder materialet ”Matematik UTE för förskolan” för att visa att matematik finns överallt samt för att integrera lärandet med leken. 

Vi lånar ljudböcker på olika språk.

TRAS är ett material vi använder för att dokumentera språkutveckling.

Vi väcker deras nyfikenhet hur teknik fungerar, undersöka och experimentera tillsammans samt sätta ord på det som sker. Barnen ska få möjlighet att prova olika material både inomhus och utomhus.

Barnen får spela spel som är utformade för att lära på ett roligt sätt, bl.a. datorspel och brädspel som memory och diverse tärningsspel.

Det är viktigt att bekräfta barnet i dess lärande för att de ska få syn på sitt eget lärande.

Deras tankar, idéer och verk ska uppmuntras och synliggöras.

Språkgruppens pedagog träffar övrig personal varje månad för utvärdering och kompetensutveckling. Barnens behov diskuteras och eventuella andra tillvägagångssätt diskuteras om behoven finns.

Vi för samtal med barnen för att de ska utveckla sitt språk, tänkande och kunnande.

Vi har tema-arbeten i diverse områden för att främja lärandet i alla dess former.

Läs och skriv övningar samt matematik integreras i leken, exempelvis skriva i sandlådan, räkna klossar/legobitar och identifiera former och färger etc.

Samlingarna består till stor del av sång, rim, ramsor och lyssnande vilket främjar språkutvecklingen och ökar barnens intresse för lärandet. De större barnens samling består även av att räkna, almanackan (datum, månad), men även att de får prova på olika musikinstrument.

Barnen lär sig att använda språket på olika sätt och upptäcker att det är väldigt roligt med språk.

 

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

Hur kan vi se att barnens nyfikenhet och kunskaper i teknik och experiment har ökat?

Avstämning görs kontinuerligt på varje avdelning och i matematik/teknikgruppen vid vårterminens slut 2015.

 

 

Läroplansmål - Barns inflytande

Mål:

Barn och ungdomar ska ges reell delaktighet och inflytande över sin egen verksamhet, i stigande grad beroende på ålder.

 

- Vid vårterminens slut har dokumentation och reflektion kring barns inflytande ökat med hjälp av barnobservationer.

 

Processen

Ta tillvara på kunskap som finns hos samtlig personal på förskolan.

Vi gör det genom att bilda en grupp för att diskutera hur vi går vidare för att delge övrig personal på förskolan.

Genom observationer av barnen i vår inomhusmiljö kan vi förändra och förbättra miljö och material, och på så vis tillgodose barnens behov och ta tillvara deras initiativ.

Vi ska ge varandra i arbetslaget tid till att utföra observationer med tillhörande dokumentation

för att se hur, och när rummen används. Punkter som diskuteras är: Utnyttjas materialet, hur utnyttjas ytan i rummet? Har barnen tillgång till allt material för att öka sitt lärande och utvecklas?

Får de möjlighet att göra det de önskar?

Arbetslaget reflekterar och analyserar observationerna tillsammans.

Utifrån resultatet utformas miljön på avdelningen så att barnens möjlighet till inflytande och det egna lärandet ökar.

Vi ger barnen utifrån ålder och mognad möjlighet att påverka planeringen i vardagen genom att vara lyhörda och flexibla för barnens intresse, vilja och behov.

Vägledande samspel ska tydligt märkas i vardagsarbetet.

Pedagogerna ska uppmärksamma och se till att alla barn får lika stort inflytande och utrymme och ge alla barn samtalsutrymme.

Dokumentation sker med text och bilder.

 

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

Avstämning sker på avdelningsträffar, arbetsplatsträffar och enligt årsplanen.

I barnens pärmar finns dokumentation kring utveckling och det egna lärandet.

Vad har fungerat bra/mindre bra i dokumentationen av barnobservationerna?

Vad har fungerat bra/mindre bra i återkopplingen/samtalet med barnen?

Dessa punkter som tas upp vid avstämningen.

 

Läroplansmål - Förskola och hem

Mål:

Föräldrar till barn på förskolan Spring i benen ska känna sig delaktiga och uppleva att de har insyn och inflytande över sitt barns utveckling. Det är viktigt att alla föräldrar får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper om det egna barnet och dess förutsättningar.

 

- Vi har en daglig dialog med föräldrarna och vi visar på Facebook vad som händer under dagen, alltid i realtid.

- Våra handlingsplaner mm finns alltid att tillgå och kan också skickas via e-post

 

Processen

Föräldrarna involveras i verksamheten då barnet börjar på förskolan. Efter varje avslutad inskolning erbjuds föräldrarna ett uppföljningssamtal där föräldrarna utvärderar inskolningen.

På våren bjuds alla nya föräldrar in till ett informationsmöte.

Förskolans styrdokument finns alltid lättillgängliga för föräldrarna. De finns också i elektronisk form och skickas via e-post.

Dokumentation görs med bilder och text på väggarna och i den digitala fotoramen.

Vi har utvecklingssamtal 1 gång per termin och 1 föräldramöte under hösten.

Vi möter vårdnadshavarna vid lämning och hämtning och är lyhörda för deras önskemål.

Dessutom har vi föräldraträffar som lucia och förskolans dag på våren.

Daglig information ges genom veckoalmanackan som finns på förskolan.

Ett informationsbrev skickas ut som innehåller information men också ett förtydligande av vad vi gör i verksamheten och varför vi gör det.

Annan aktuell information delges vårdnadshavare muntligt eller skriftligt, på papper och via e-post.

I mars varje år har vårdnadshavare möjlighet att ha synpunkter på vår verksamhet genom en anonym enkät.

Vi har barnens dokumentationspärmar synliga och uppmuntrar vårdnadshavare att titta i dem tillsammans med sina barn.

.

Avstämning och justering sker på avdelningsträffarna.

 

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

Under avstämningen tas följande punkter upp:

Hur har inskolningarna och uppföljningssamtalen fungerat?

Hur många vårdnadshavare önskar få tillgång handlingsplaner?

Tittar vårdnadshavare i dokumentationspärmarna?

Har vårdnadshavare inblick i barnens vardag?

Vad kan vi utveckla?

I enkäten tar vi reda på trivsel, bemötande, utveckling och lärande samt vad vårdnadshavarna vill vara med att påverka.

Vi ska få fler att svara på vår enkät genom att erbjuda olika möjligheter/tillfällen att fylla i den.

Enkäten ligger till grund för utvärdering på varje avdelning och för hela förskolan.

 

 

Läroplansmål - Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Mål:

Samarbetet mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem måste utvecklas så att barnens utveckling och lärande stöds i ett långsiktigt perspektiv.

 

- Förskolan anpassar samverkan med förskoleklasserna efter skolans önskemål

 

Processen

Vi har överlämningssamtal tillsammans med vårdnadshavare och personal från förskoleklasserna.

Barnen ska ha möjlighet att vara med vid del av överlämningssamtalet.

Personal deltar på våren vid placeringsträffen tillsammans med personal från förskoleklass och specialpedagoger.

Pedagogerna på respektive avdelning ansvarar.

Ansvarig pedagog för dialog med förskolelärare från respektive förskoleklass vid övergång från förskolan till förskoleklass, och delger information om respektive barn. 

Förskolelärare från förskoleklassen besöker sin blivande elev en stund på förskolan och träffar barnet för att följa och lära känna det.

 

Avstämning under året med bedömning av resultat och analys

Genom information och samtal får vårdnadshavarna en inblick och en möjlighet att fråga inför

sitt barns övergång till förskoleklass.

Avstämning görs efter överlämningssamtal och när personalen hälsat på i förskolklasserna.

 

 

 

Uppföljning

 

Förskolan ska under hösten påbörja arbetet med reflektionstillfällen. Syftet med dessa träffar ska vara det reflekterande samtalet/utvärderingen.

Hela arbetslaget deltar.

 

Under våren 2019 har diskussioner om ett likvärdigt systematiskt kvalitetsarbete för förskolan påbörjat. Utifrån förskolans pedagogiska årsplan ska det under 2014-2015 arbetas fram en verksamhetspärm.

 

Ny metod för kvalitetsarbetet är att det ska vara kortare utvärderingsperioder såsom

DR1 (delårsbokslut 1), DR2 (delårsbokslut 2), och ÅA (års analys).

 

Arbetslaget ansvarar för att lämna in utvärderingarna och analyserna till förskolechefen som ansvarar för helheten.

Utifrån utvärderingarna gör förskolechef och förskollärare en gemensam analys för områdets kvalitetsarbete och fortsatta utveckling.

 

 

Kompetensutvecklingsplan

 

Årets kompetensinsatser kommer att handla om en fördjupning av arbetet med att förtydliga läroplanens mål.

 

Första hjälpen och brandskyddsutbildning för förskolans samtliga medarbetare ska ske fortlöpande.

 

Barns inflytande/delaktighet, naturvetenskap/teknik prioriteras utifrån medarbetarnas årliga individuella utvecklingsplaner.

 

Förskolechef kommer under läsåret att fördjupa sina kunskaper i systematiskt kvalitetsarbete.

 

Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fastställs på ett medarbetarsamtal.

Uppföljning och utvärdering av utvecklingsplanen sker årligen.

 

 

 

 

 

 Årsplan

 

 

Januari

 

Grundverksamhet

Tema/Projekt

Reflektionsdag

 

 

 

Februari

 

        Grundverksamhet

Tema/Projekt

Utvecklingsdag

      Medarbetarsamtal

Mars

 

      Grundverksamhet

Tema/Projekt

       Medarbetarsamtal

       Delutvärdering

 

December

 

 Grundverksamhet

 Utvecklingsdag

 Utvärdering/Årsanalys

 

 

 

 

 

 

April

 

        Grundverksamhet

Tema/Projekt

Barnsamtal

Utvecklingssamtal

 

 

November

 

           Grundverksamhet

         Tema/Projekt

         Utvecklingssamtal

         Delutvärdering

Årsplan

2019-2020

spring i benen

Maj

 

Grundverksamhet

Tema/Projekt

Avslutningssamtal

Utvecklingsdag

Förskolans dag

Föräldramöte

 

 

Oktober

 

          Grundverksamhet

        Tema/Projekt

        Barnsamtal

Inlämning av arbetsplan

 

         

 

 

Juni

 

      Grundverksamhet

      Tema/Projekt

      Avslutning av Tema/

      Projekt

      Informationsmöte för 

      nya föräldrar       

      Delutvärdering

September

 

Grundverksamhet

Tema/Projekt

Föräldramöte

Uppföljning av inskolningar

Utvecklingsdag

Reflektionsdag

 

Augusti

 

Grundverksamhet

Inskolningar

Juli

 

        Grundverksamhet

        Sommarverksamhet